[ประชาสัมพันธ์] บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564  ในกรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action โดยเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)และสอดรับกับหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308 และสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.)

In this article