[[ประชาสัมพันธ์]] วช เปิดรับสมัครข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical” Research)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของของโควิด 19 โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากประเทศสมาชิก e-ASIA

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6315

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nriis.nrct.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 607
ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2576 2285 และ 0 2561 2445 ต่อ 207

In this article