📢📢 ประชาสัมพันธ์ !!!
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ภายใต้ 2 แผนงานดังนี้
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
2. แผนพลังงานทดแทน
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://project.enconfund.go.th

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการ กรุณาส่งเอกสารไปที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ADMIN ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) หรือทาง E-mail : aerd.kku2552@gmail.com โดยมีเอกสารดังนี้

1. แบบฟอร์มการสมัครยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน ADMIN มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ+CD
3. หนังสือมอบอำนาจ + สำเนาบัตรลงนามผู้มอบอำนาจ + สำเนาบัตรหัวหน้าโครงการ + สำเนาบัตรพยาน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือนำส่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.080-4614416 (คุณเพ็ญพักตร์ ศิริชัย : เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ)

In this article