[[ประชาสัมพันธ์]] การอบรม IP Drafting Camp I : การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ด้วยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. กำหนดจัดอบรม “โครงการ IP Drafting camp I : การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 โดยมีรูปแบบการอบรม ทั้งแบบออนไลน์ และ อบรมที่ห้องประชุม (รับจำนวนจำกัด)

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/rvjkq  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน เบอร์โทร 08-6451-4455   email : torntep80@gmail.com

In this article