ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับชะลอการสุกของผลไม้ โดย รศ. ดร. พรนภา เกษมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี