ผลงานวิจัย : นวัตกรรมต้นแบบน้ำประปาดื่มได้ อุตสาหกรรมผลิตน้ำขนาดเล็ก โดย รศ.ดร. สุรพล ผดุงทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม