ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นไทย ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  (Thailand Inventors’ Day 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่  2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  Event Hall 102 – 104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ซึ่งมี 2 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกโดยแบ่งตามกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
– ผลงานเรื่อง  เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดในข้าวด้วยกระแสโคโรน่า (Corona treatment machine for removal of rice weevil and weevil eggs)  ของ ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
– ผลงานเรื่อง  การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอร์ต้าร์คอมโพสิตจากชีวมวลเหลือทิ้งของกากปาล์ม   (Development of Carbon Fiber and Carbon-mortar Composite from Biomass Waste of Palm Residual)  ของ ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้มีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  ให้กับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวมวลจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน” (A study Design and Development of Bio-oil production from Sugarcane Bagasse by Using Circulating Fluidized Bed Reactor) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร , ดร.วศกร ตรีเดช  และ นายปิยะพงษ์ สิงห์บัว

ข่าว : สุกฤตา มหาหิง

ภาพ :  กองบริหารงานวิจัย มข. ,  SIRDC – Sustainable Infrastructure Research and Development Center   ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  , กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

In this article