ช่อง thai pbs ผศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้