เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณาจารย์จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี  Assoc.Prof.Dr.Takashi Okayasu และ Assist.Prof.Dr.Akinori Ozaki ได้มาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทาง Kyushu University ได้มีความประสงค์ที่ดำเนินโครงการ Innovation Asia short term program : Sponsorship by JICA ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่ศึกษาในหลักสูตร Biotechnology, Smart Farming, Agricultural Technology Environmental Sciences, Food Sciences และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อศึกษาดูงานในการทำวิจัยและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Kyushu University เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจาก JICA ในโอกาสนี้คณาจารย์จาก Kyushu University ได้สัมภาษณ์นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยจำนวน 3 คน

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) เรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆต่อไปอีกด้วย

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง/ข่าว

In this article