1. คำสั่งที่ 1041/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2. คำสั่งที่ 1059/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. คำสั่งที่ 1058/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. คำสั่งที่ 1057/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
5. คำสั่งที่ 1056/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. คำสั่งที่ 1054/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7. คำสั่งที่ 1054/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสิ่งแวดล้อม
8. คำสั่งที่ 1068/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
9. คำสั่งที่่ 1047/2559   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิตสติกส์
10. คำสั่งที่่ 1040/2558   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
11. คำสั่งที่ 1052/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12. คำสั่งที่ 1051/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
13.คำสั่งที่ 1050/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
14.คำสั่งที่ 1049/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15.คำสั่งที่ 1071/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
16.คำสั่งที่ 1045/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
17.คำสั่งที่ 1050/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18.คำสั่งที่ 1055/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ