เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการอบรมหลักสูตร Empowering Leader for Organizational Excellence” สำหรับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.) ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงไฟฟ้าน้ำพอง ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. และ มข. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่าย มข. กล่าวเปิดพิธีการอบรม นายสหชาติ พิลาออน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่าย กฟผ. และ ท่านคำสิง มะนีจัน ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นประธานฝ่าย ฟฟล. และกล่าวรายงานโดย นายคมกฤษ ศรีสุดา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. และ มข.

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสหชาติ พิลาออน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ท่านคำสิง มะนีจัน ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นประธานฝ่าย ฟฟล.

โดยวันแรกในช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อ Leadership” วิทยากรโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร และในช่วงบ่ายเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเยี่ยมชม KKU Ecosystem ได้แก่ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมการสาธิตการขับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดย ดร.อาทิตย์ ภูผาผุด และทีมงาน และศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) (Mitr Phol Innovation & Research Centre) ณ อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ (Khon Kaen Innovation Centre)

วันที่สองในช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อ Innovation Incubation with Baldrige Excellence” วิทยากรโดย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส และหัวหน้าห้องปฏิบัติการการขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็วสำหรับการประยุกต์ทางการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในช่วงการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมของหน่วยงานระหว่าง วิศวฯมข. กฟผ. และ ฟฟล. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กานดา สายแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และในช่วงบ่ายเดินทางไปศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park) โดยมี รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการอุทยานฯ ให้การต้อนรับ

และในวันที่สามในช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อ Digital Transformation and Generative AI” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และในช่วงการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Digital Transformation ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าว

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง รวมทั้งหมด 29 คน จาก ฟฟล. จำนวน 15 คน และ กฟผ. ทั้ง 3 หน่วยงาน จำนวน 14 คน

 

 

 

ข่าว นางสาวหทัยภัทร ไชยนาพันธ์ หน่วยส่งเสริมวิจัยฯ

เรียบเรียง นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์ หน่วยส่งเสริมวิจัยฯ

ภาพ นายธีรฉัตร อนิวรรธเมธี หน่วยสื่อสารองค์กร

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมตลอดทั้งงานได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13OU1STR8Jf6R2pbMSP0UBVIhR6pyoUoF?usp=sharing

In this article