เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ลงนามบันทึกประชาสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การแลกเปลี่ยนบุคลากรและข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานทั้งสอง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานและร่วมลงนาม โดยศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) และ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเวลา 17.00-18.00 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 (ชั้น 2) อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน /ข่าว
จารุณี/รายงาน
In this article