เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ธีนิดา  บัณฑรวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คุณอาทิตยา  ชาญวีรกูล ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงาน ต่างตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือกัน ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Tekla ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและการจัดการงานก่อสร้างประเภทงานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Fabrication) งานประกอบและเชื่อมท่อ (Piping Fabrication) งานประกอบโรงงานสำเร็จรูป (Module) และงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยง ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป