ย้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2564