ย้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป (รหัสประจำตัว ขึ้นต้น 64 และ 65)

หลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2564 (รหัสประจำตัว ขึ้นต้น 63)