ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศประจำปี 2565 -2566 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัย รายละเอียดโครงการ กำหนดการจัดส่งเอกสาร
1. Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia https://drive.google.com/file/d/15_Q5pBzMhiav8aOjRVjHmrDhkAn76KNN/view 12 เมษายน 2565
2. Prefectural University of Hiroshima , Japan https://drive.google.com/drive/folders/12UMEeapwgpuZNAGi_OsXxWKBuW9IBTme 12 เมษายน 2565
3. University of Yamanashi , Japan https://drive.google.com/drive/folders/1biYPpkiWEXavlqRE1MQBIqYaSi6T7Ld7 12 เมษายน 2565
4. Ewha Womans University Fall 2022, Seoul, Republic of Korea https://drive.google.com/drive/folders/17DMxF-JBEpS5K849ImAFm0d0i12hlg7f 12 เมษายน 2565
5. National Kaohsiung University of Science and Technology,Taiwan https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=487

*เป็นทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา

สมัครโดยตรงไปยังสถาบัน ตามกำหนดการในเอกสาร
6. National Tsing Hua University, Taiwan https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=484 สมัครโดยตรงไปยังสถาบันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศที่จะต้องให้คณะฯเสนอชื่อให้นั้น โปรดส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในวันเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้ว สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิตร โทร(ภายใน) 50215 หรือสอบถามโดยตรงได้ที่คุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

In this article