เมื่อที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.พนกฤษณ   คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย   รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบ ฯพณฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ ห้องประชุม 2503 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนครขอนแก่นและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (Transit Oriented Development, TOD) เพื่อเสริมสร้างให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่และแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและขนส่งของเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืน ซึ่ง พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ และพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองขอนแก่นและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี
     ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ได้เปิดเผยถึงการประชุมฯ ครั้งนี้ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความจำเป็นของของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนครขอนแก่นและพัฒนาพื้นที่รอบสถานีที่เอื้อต่อการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน(TOD) ภายใต้หลักการเมืองกระชับ (Compact city) เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของเมืองและความต้องการในการเดินทางของประชาชนอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) จะเป็นการวางผังและออกแบบพื้นที่เมืองโดยรอบสถานีระบบขนส่งมวลชนใหม่ให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านจราจรและขนส่งของเมืองขอนแก่น เช่น การจราจรติดขัด อุบัติเหตุจราจร ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น 5 เทศบาล ประกอบด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายยอดยิ่ง จันทพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลา ผู้แทนเทศบาลตำบลเมืองเก่า และนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พล.ท.สมนึก เอนกวัฒน์  ผู้ประสานงานโครงการ Dr.Francis Wu ประธาน Glorious Group ประเทศฮ่องกง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง และคณะผู้บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) ได้แก่ นายบดินทร์ เสรีโยธิน และนายธนะ ศิริธนชัย เข้าร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย และในวันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 10:30 – 11:30 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อจัดการประชุมร่วมในภาคส่วนต่างๆ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.พนกฤษณ/ข่าว
จารุณี/เรียบเรียงข้อมูล
In this article