ระบบต้นแบบ เพื่อผลิตน้ำแข็งให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการมีจำนวนน้ำแข็งที่มากขึ้น ลดการสูญเสียระหว่างบรรจุลงถุง ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่าย โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล