ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (information system for students )


ENGSS

ระบบข้อมูลบัญฑิตศึกษา

ENPCM

ระบบประกวดโครงการ

ENEXAM

ระบบตารางสอบ

ENSIS

ระบบฝึกงาน

 ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร (information system for staffs)


ENMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ENPMS

ENPMS

ระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลปฎิบัติราชการ

ENINV

ENINV

ระบบเบิกวัสดุ

ENCQA

ENCQA

ระบบฐานข้อมูลประเมินคุณภาพหลักสูตร

ENSCLS

external-computer-retro-device-itim2101-lineal-color-itim2101-1

ระบบเก็บสถิติการใช้งานห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ENCVS

ENCVS

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ENBMS

ENBMS

ระบบทุนสนับสนุนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ

ENNRCS

ENNRCS

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ENUMNS

ENUMNS

ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค

ENPCM

ENPCM

ระบบทุนโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง

ENSBM

ENSBM

ระบบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

ENCFS

ENCFS

แบบฟอร์มขอจัดเลี้ยงอาหาร

EN-OKR

monitor

ระบบจัดการ OKR

EN-CHECKIN

EN-CHECKIN

ระบบลงเวลาปฎิบัติงาน