หัวข้อต่าง ๆ ของ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษา

 

1. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. การทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

4. ทุนการศึกษา

ที่

1.  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

3.

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

4.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๒๕๗ /๒๕๖๐) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

5.

 6.

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1365 /2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

7.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073 /2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ

8.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2551) เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการตกออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

9.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี

10.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

11.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2762/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

12.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2550) เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนด 

13.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2548) เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา 

14.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 78/2548) เรื่อง การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน 

15.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 

16.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 75/2548) เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชา

17.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2552) เรื่อง การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

18.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2548) เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

19.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (แก้ไขครั้งที่ 1)

20.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 76/2548) เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

21.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที่ 2) 

22.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2550) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที่ 1)

23.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 77/2548) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

24.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 68/2548) เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ 

25.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 80/2548) เรื่อง การขอขยายเวลาสำเร็จการศึกษา

26.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2548) เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

กลับไปที่หัวข้อด้านบน

 ที่

2.  การทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 88/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

2.

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการเสนอเค้าโครงการศึกษาอิสระ 

3.

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 86/2551) เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

4.

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 87/2551) เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

5.

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 89/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ 

6.

แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ-กรณีสอบไม่ได้ใน 45 วัน

7.

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24/2552) เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งรายงานการศึกษาอิสระ(ฉบับสมบูรณ์)

8.

  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946 /2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

9.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 35/2549) เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ (แก้ไขครั้งที่ 1)

10.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่70/2548)เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ

11.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2143/2554) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

12.

  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2550) เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา

13.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1125/2551) เรื่อง การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์

14.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 936/2550) เรื่อง การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

15.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 815/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 

16.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2548) เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 

17.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายจำนวนนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ

18.

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 113/2556) เรื่อง ปฏิทินการขอขยายจำนวนนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

กลับไปที่หัวข้อด้านบน

 ที่

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 308/2557) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2557 (นักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป)

2.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 123/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) 

3.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1469/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)

4.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 130/2551) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2551  (นักศึกษารหัสต่ำกว่า 57)

5.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร 

6.

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 58/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

8.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1890/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 252/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

10.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 309/2556) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

กลับไปที่หัวข้อด้านบน

 ที่

4.  ทุนการศึกษา 

1.

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2525

2.

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2531

3.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่1069/2550) เรื่อง ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

4.

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่1/2554) เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 711/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ”ทุนช้างเผือกมอดินแดงคณะวิศวกรรมศาสตร์””

6.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนช้างเผือกมอดินแดง ” ประจำปีการศึกษา 2558

 กลับไปที่หัวข้อด้านบน