รายงานพิเศษ : นวัตกรรมเครื่องตรวจปอดระยะไกล ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 คิดค้นโดย รศ.ดร.ศราวุธ ชัยมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า