สรุปรายชื่อนักศึกษา-บริษัทที่เข้าฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558  (รอบริษัทตอบรับรายชื่อ)

รหัสบริษัท
ชื่อ ที่อยู่บริษัท
สาขา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุลนักศึกษา
เบอร์โทร.
สถานะ
การรับฝึกงาน
14
กรมขนส่งทหารอากาศ
171 ถ.พหลโยธิน
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ    10210
ME
5630400139
นายชัยทัต  เต้าทอง
080-4646277
รอตอบรับ
ME
5630400278
นายเทพินทร์  พิลาชัย
098-7494765
รอตอบรับ
ME
5630400448
นางสาวนิภาพร  อายุวัฒน์
088-5525682
รอตอบรับ
ME
5630402694
นายกนกพล  แก้วเฮียง
083-6725991
รอตอบรับ
ME
5630405993
นางสาวธารารัตน์  จันเทพา
087-8755855
รอตอบรับ
17
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร
30/11  ต.นิคมลำโดมน้อย
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  34350
EE
5630400286
นายเทอดพงศ์  ศรีประภาพงศ์
085-1042918
รอตอบรับ
ENV
5630405090
นายพงษ์ศักดิ์  อนุ
087-7863607
รอตอบรับ
18
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) เขื่อนภูมิพล180/2  ม. 6 ต.สามเงา
อ.สามเงา จ.ตาก   63130
ME
5630400511
นายพงศ์ทัช  พรวิกุลรัตนา
099-2801771
รอตอบรับ
EE
5630401038
นายสุเมธี  พิมพกรรณ์
099-0321228
รอตอบรับ
EE
5630402636
นายรชฏ  กองอุดม
081-3201280
รอตอบรับ
19
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
110/5  ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
EE
5630400943
นายสหพล  ดลแม้น
085-4575972
รอตอบรับ
COM
5630402050
นายวัชร  ราชาเดช
080-1761400
รอตอบรับ
EE
5630402717
นายกรัณย์กร  โคทนา
084-4280489
รอตอบรับ
EE
5630402872
นายชัยนพัทธ์  ชละธาร
090-9179253
รอตอบรับ
EE
5630403852
นางสาวสิรภัทร  ฉัตรถาวร
085-0050706
รอตอบรับ
EE
5630406957
นายดุสิต  บุญยะวัตร
095-6399580
รอตอบรับ
EE
5630407199
นายภูลิภพ  เงาแสง
087-7759690
รอตอบรับ
21
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
3  ม. 2  ถ.มิตรภาพ
ต.บ้านใหม่  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000
EE
5630400189
นายณัฐ  ตั้งจรูญชัย
089-7228896
รอตอบรับ
EE
5630400600
นายพิชญ์ทัช  โรจน์รัชนีกร
095-6205242
รอตอบรับ
EE
5630403276
นายประเสริฐ  คุณารักษ์
090-0386283
รอตอบรับ
EE
5630403323
นายปิยวุฒิ  แสนอุบล
085-7426653
รอตอบรับ
EE
5630403365
นายพรรษวัฒน์  เกิดโมลี
085-3116986
รอตอบรับ
ME
5630406185
นายเสาเอก  น้อยปรีชา
085-0262686
รอตอบรับ
22
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
44  ถ.กสิกรทุ่งสร้าง อ.ในเมือง  อ.เมือง
จ.ขอนแก่น  40000
EE
5630400333
นายธเนศร์  อุดมสุวรรณกุล
088-5630724
รอตอบรับ
EE
5630400919
นายศุภรักษ์  จิตราช
090-8417719
รอตอบรับ
EE
5630403844
นายสิทธิพล  ขันอาษา
087-0492533
รอตอบรับ
30
ท่าอากาศยานอุดรธานี
224  ถ.อุดร-เลย  ต.หมากแข้ง   อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
EE
5630402246
นายพงษ์ภัทร์  แก้ววงษ์วาน
081-5627096
รอตอบรับ
EE
5630406664
นายกมลธร  กล่อมจิต
090-3568428
รอตอบรับ
33
บริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
99  ม.3  ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ     10210
EE
5630403129
นายธาณี  แสงทวี
092 873 9667
รอตอบรับ
36
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)
290-291 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  10520
IE
5630403666
นายวุฒิพงศ์  คงเปลี่ยน
083-0618002
รอตอบรับ
37
บริษัท โกลว์ กรุ๊ป  จำกัด
11  ถ.ไอ-5 นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
21150
EE
5630400090
นายจารุพงษ์  นนทะคุณ
088-3682314
รอตอบรับ
ME
5630400870
นายวุฒินันท์  สัจสุวรรณ
092-5302548
รอตอบรับ
38
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
333 หมู่ 19 ถ.208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม)
ต.ท่าพระ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40260
ENV
5630401842
นางสาวสุกัญญา  สิทธิศักดิ์
087-2283178
รอตอบรับ
ENV
5630401850
นางสาวสุธาวัลย์  ตั้งจิตเจริญกิจ
082-4833672
รอตอบรับ
IE
5630403488
นายภัทรธร  สุดาจันทร์
080-0122773
รอตอบรับ
41
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105)
แขวงบางนา   เขตบางนา  กรุงเทพฯ   10260
CE
5630401494
นายทักษิณ  ศรีโพธิ์
061-9455354
รอตอบรับ
CE
5630404808
นางสาวสุธีราภรณ์  ด้วงคำภา
087-3603798
รอตอบรับ
CE
5630407571
นายจีรวัตร  เนียมมณี
091-8678415
รอตอบรับ
CE
5630407937
นายพงศ์พล  อุดอ้าย
093-0450815
รอตอบรับ
43
บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์
49 จำกัด75/20 อาคารรีชมอนด์ ชั้น 10 ถ. สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ    10110
ME
5630400024
นายกรวิชญ์  ศรีวัฒนาปิติกุล
091-8628194
รอตอบรับ
44
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
39 ถ.ลาดพร้าว ซ.124 แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ  10310
ENV
5630402393
นางสาวธมลวรรณ  บุญชนะเมธี
089-6816983
รอตอบรับ
ENV
5630402408
นางสาววศินี  วงศ์รัตนานุกูล
084-3295262
รอตอบรับ
46
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
244  อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 22 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
EE
5630403242
นายปณิธาน  เชียวขุนทด
089-3949903
รอตอบรับ
48
บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9/10 หมู่ 11 ต.บางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20110
ME
5630404086
นายอรรถศาสตร์  สุระคาย
087-3609538
รอตอบรับ
49
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
43 ถ.น้ำพอง-กระนวน ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น    40140
AE
5630404311
นายวนัส  ภูยาธร
094-2860316
รอตอบรับ
50
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
32/59-60  ชั้น 29-30 ซิโน-ไทยทาเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   10110
CE
5630401614
นายพัชรพงษ์  แขมคำ
087-2584882
รอตอบรับ
ME
5630403658
นายวิษณุ  บำรุงศิริ
087-2307644
รอตอบรับ
CE
5630404688
นายฤทธิเกียรติ  คำสอนทา
088-7298272
รอตอบรับ
CE
5630404701
นางสาววิภาวี  วงษ์วิบูลย์สิน
085-6335251
รอตอบรับ
56
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
700/11 ถ.บางนา-ตราด  กม.57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
ME
5630401070
นายธนกร  ชมภูวิเศษ
098-2843974
รอตอบรับ
57
บริษัท ไดกิ้นแอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด700/444 หมู่ 7   ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.ดอนหัวฬ่อ   อ.เมือง จ.ชลบุรี   20000
ME
5630400668
นายภาณุพงศ์  ธรรมวิรัตน์
094-2838826
รอตอบรับ
ME
5630402814
นายจิรวัฒน์  แสนเย็น
091-4190275
รอตอบรับ
58
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
159/41-44  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
EE
5630400862
นายวีระเดช  ชุมศรี
086-2633025
รอตอบรับ
ME
5630400977
นายสิทธิเขต  เหลาบับภา
083-6605250
รอตอบรับ
ME
5630402181
นายณัฐพล  มะลาศรี
090-5561691
รอตอบรับ
EE
5630406787
นายเจนวิทย์  วิชะนา
088-5619552
รอตอบรับ
60
บริษัท ทรี มาสเตอร์ส จำกัด
235 ซ.ทิพย์กมล ถ.บางแวก แขวงบางไผ่  เขตบางแค กรุงเทพฯ    10160
ENV
5630404921
นายคณกานต์  รัตนบุญทา
094-2800882
รอตอบรับ
62
บริษัท ทีทีแอนด์ที  จำกัด (มหาชน)
278 ม.2  ถ.ราชสีมา – โชคชัย
ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
COM
5630401973
นายนภสินธุ์  เบ็ญจมภิญโญ
089-8467015
รอตอบรับ
COM
5630405309
นายจิตรติชัย  จอกกิ่ว
080-1517070
รอตอบรับ
COM
5630405529
นายปราชญ์  จันทรมณี
081-3581808
รอตอบรับ
COM
5630405545
นายพงศ์ชยุตม์  คงรักษาเกียรติ
091-0166125
รอตอบรับ
COM
5630405723
นายศิริวัฒน์  ชัยสมบูรณ์สุข
098-6525299
รอตอบรับ
63
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3  ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี
กรุงเทพฯ    10210
COM
5630401981
นางสาวพรณิชา  นิธิวรรธนา
088-1807512
รอตอบรับ
EE
5630402995
นางสาวทิฆัมพร  ปานคง
098-1824156
รอตอบรับ
EE
5630403763
นางสาวศุทธินี  ชุ่มชื่น
085-6476361
รอตอบรับ
COM
5630405422
นางสาวธวัลหทัย  ศรีละ
083-3280988
รอตอบรับ
66
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
99 หมู่ 4 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย  ต.หาดคำ  อ.เมือง
จ.หนองคาย   43000
ENV
5630405210
นายสุทธิเกียรติ  มีศรีสม
091-0603204
รอตอบรับ
82
บริษัท เน็กเอฟเวอร์ดอตเนท จำกัด
207  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ    10400
COM
5630405553
นายพลังใจ  แก้วศิริบัณฑิต
081-6211970
รอตอบรับ
COM
5630405587
นายพันธวัฒน์  ครองนาวัง
087-2228108
รอตอบรับ
86
บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
25  อาคาร เค.เอส ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร
กรุงเทพฯ  10120
ME
5630402725
นายกีรติ  มังษา
087-7930029
รอตอบรับ
89
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
99  ถ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน  อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น    40310
IE
5630402898
นางสาวโชติณัฐ  จงใจหาญ
081-6613124
รอตอบรับ
IE
5630403747
นางสาวศิวะพร  ภูเงินเหรียญ
088-5670619
รอตอบรับ
IE
5630403894
นางสาวสุธีรา  นาหัวนิล
094-3616728
รอตอบรับ
93
บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน)
99  หมู่ 3  ต.กุดน้ำใส
อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
40310
ME
5630400163
นายฐิติพัฒน์  วีระพันธุ์
091-7749061
รอตอบรับ
ME
5630400529
นายพงศธรณ์  วงษาเวียง
093-4408491
รอตอบรับ
AE
5630401151
นายจุลดิศ  ทองตัน
080-7658635
รอตอบรับ
ENV
5630405016
นางสาวณัฐชริดา  บัวใหญ่รักษา
081-0551889
รอตอบรับ
96
บริษัท มาร์ซัน จำกัด
413  หมู่ 4  ถ.ท้ายบ้าน  ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ    10280
EE
5630403917
นางสาวสุปรียา  ช่วยรัตน์
092-7649781
รอตอบรับ
98
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง365  หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์
ต.หนองเรือ  อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
40210
AE
5630401216
นายธนพล  หลาบศิริ
090-8428550
รอตอบรับ
AE
5630401397
นายสุธรรม  ดิษาภิรมย์
095-1695635
รอตอบรับ
ME
5630403462
นายภระรถ  ผาสิงห์
089-3964524
รอตอบรับ
AE
5630404361
นายอาทิตย์  จันทะรังศรี
087-5461858
รอตอบรับ
ME
5630405969
นายทรงศิลป์  ศิริแก้ว
094-2803337
รอตอบรับ
ME
5630406096
นายรัฐศาสตร์  จันใหญ่
090-5460849
รอตอบรับ
99
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม  จำกัด
99  หมู่ 10  ถ.ชุมแพ-ภูเขียว
ต.โคกสะอาด  อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ   36110
AE
5630401428
นายอาคม  สุทธิบริบาล
089-8421554
รอตอบรับ
AE
5630402555
นางสาวกชกร  ทุมมา
080-4044880
รอตอบรับ
AE
5630404175
นายจีรวัฒน์  โนดไธสง
093-1407669
รอตอบรับ
AE
5630404248
นายนิติศักดิ์  แต่งเมือง
095-6021372
รอตอบรับ
100
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด
ตู้ ปณ. 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40002
EE
5530403275
นายณฐกร  รัตนวรรณี
083-4147846
รอตอบรับ
ME
5530406427
นายศุภวัฒน์  สิ่วสำแดง
096-2831406
รอตอบรับ
ENV
5630401761
นางสาวนริศรา  เม้าเวียงแก
091-0613272
รอตอบรับ
ENV
5630401787
นายภาณุวัฒน์  ไชยศร
088-5619295
รอตอบรับ
ENV
5630401818
นางสาวเลอลักษม์  รัตนพล
080-1998048
รอตอบรับ
ENV
5630405066
นางสาวประภาพร  แสนหล้า
080-4193796
รอตอบรับ
EE
5630406818
นายชลวิทย์  อุปชิตร
083-5618737
รอตอบรับ
EE
5630407034
นายธวัชชา  ธนูศิลป์
095-6694846
รอตอบรับ
102
บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด
42, 52  หมู่ 7 ถ.ปทุมธานี-บางเลน  ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ME
5630405846
นายกรนันท์  พันธะสา
088-3028571
รอตอบรับ
ME
5630405862
นายจักรกฤษณ์  ตันเจริญ
086-2232732
รอตอบรับ
103
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (บางปะอิน) จำกัด
140 หมู่2 ถ.อุมสรยุทธ  ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา  13160
ME
5630403226
นางสาวนันทิตา  วิเศษวงษา
087-8690608
รอตอบรับ
111
บริษัท สหเรือง จำกัด
76 ม. 8  ถ.โคกสูง-โพนทราย
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง จ.มุกดาหาร    49000
EE
5630407076
นายนัททพงษ์  ไชยสอน
087-4315838
รอตอบรับ
114
บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด
700/117  หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี    20160
ENV
5630404882
นางสาวกัลยารัตน์  ชัยสิทธิสินสุข
095-4164415
รอตอบรับ
117
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
222 ม.10  ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง   อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด     45000
ENV
5630404939
นางสาวครองขวัญ  มีชัย
087-3772090
รอตอบรับ
118
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
190/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    24130
EE
5630400464
นายบุญฤทธิ์  บุญลือ
091-0569396
รอตอบรับ
EE
5630400969
นายสหรัถ  โกสุม
090-0258691
รอตอบรับ
122
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
221/1  ถ.ประชาชื่น  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800
EE
5630400040
นายกฤษกร  สมบัติมาก
085-0053654
รอตอบรับ
EE
5630400498
นายพงภิสิทธิ  ชูญาติ
088-1349801
รอตอบรับ
EE
5630400553
นายพงศภัค  วงค์ฝั้น
081-0345543
รอตอบรับ
EE
5630400812
นางสาววิรวรรณ  ดุจดา
084-6052945
รอตอบรับ
EE
5630402238
นางสาวปิยวรรณ  เกตุวัฒถา
092-4761332
รอตอบรับ
123
บริษัท เอส ซี จี เคมิคอล จำกัด
1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   10800
ME
5630406004
นายนิรันดร  นิยะนุช
083-6710152
รอตอบรับ
124
บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด
677/78  ถ.ลาดพร้าว ซ.5/1 แขวงจอมพล   เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ   10900
COM
5630405472
นายนภพล  ลิ้มตระกูล
085-9282185
รอตอบรับ
COM
5630405561
นางสาวพัชญาภา  แก่นคำ
085-6661998
รอตอบรับ
COM
5630405618
นางสาวพีรยา  จันทรเสรีรักษ์
091-1302456
รอตอบรับ
COM
5630405634
นางสาวภัทรินทร์  สำราญบำรุง
091-0612461
รอตอบรับ
COM
5630405715
นางสาวศิริภรณ์  โพธิจักร
080-9536245
รอตอบรับ
126
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม จำกัด
335/26  ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ENV
5630405113
นายพิษณุ  กุลบุตร
093-1028355
รอตอบรับ
ENV
5630405121
นายปกรณ์ภัทร  วงพระจันทร์
097-1415558
รอตอบรับ
129
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด99 ม. 3  ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
EE
5630400854
นายวีรภัทร  ยศเมฆ
084-666-2141
รอตอบรับ
ME
5630400901
นายศุภณัฐ  เพ็ญดี
082-3139001
รอตอบรับ
IE
5630402602
นางสาวณัฐณิชา  ศิริเหล่าไพศาล
085-0127860
รอตอบรับ
ENV
5630404971
นางสาวชลิดา  บำรุงลางเหลือ
088-4777340
รอตอบรับ
EE
5630406884
นางสาวณหทัย  ชัยสงคราม
098-0168867
รอตอบรับ
EE
5630407254
นายวรท  สันติวรรักษ์
080-3533377
รอตอบรับ
132
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
800  ม.6 ต.แม่เมาะ   อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  52220
ME
5630400985
นายสิทธิโชค  ชูพงศ์พันธุ์
094-3108129
รอตอบรับ
136
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
320 ม.12  ถ.มะลิวัลย์
ต.บ้านทุ่ม   อ.เมือง จ.ขอนแก่น    40000
AE
5630401135
นางสาวขวัญชนก  ตันติธนากรกุล
082-7522234
รอตอบรับ
AE
5630401143
นายคฑาวุธ  ศรีโสดาพล
086-2304915
รอตอบรับ
AE
5630401185
นายณพงศ์  พรหมแสนวิเศษ
081-3693983
รอตอบรับ
AE
5630401258
นายนัฏฐวัฒน์  กลยนีย์
091-0602880
รอตอบรับ
139
สถาบันพระปกเกล้า
120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองทอง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ    10210
COM
5630405781
นายอนุพงษ์  ติตะ
098-0094006
รอตอบรับ
148
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ294/1 หมู่ 13  ถ.ศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง   อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
EE
5530400586
นายธนากร  ไชยอำนาจ
082-3152842
รอตอบรับ
COM
5630401884
นายกรวิสุทธิ์  ไข่สุข
082-4824208
รอตอบรับ
EE
5630402783
นายจักรพงษ์  ไชยดวงศรี
093-3197120
รอตอบรับ
EE
5630402864
นายชลวรรษ  ภูสนิท
093-4186797
รอตอบรับ
151
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
283 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
ENV
5630402385
นายทินภัทร  พูนศิริ
086-8185991
รอตอบรับ
154
สำนักชลประทานที่ 7
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี     34000
AE
5630401274
นางสาวปาลิตา  สัณฑมาศ
084-3999429
รอตอบรับ
AE
5630401363
นายศรายุทธ  ชุมพรม
094-2844201
รอตอบรับ
168
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนจุฬาภรณ์
ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
AE
5630401313
นายภัทรเชษฐ  ไกรคุที
087-3746488
รอตอบรับ
EE
5630407393
นายสิริวัฑฒ์  วรบุตร
098-1821730
รอตอบรับ
169
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
140 ม.4 ถ.รอบเมือง
ต.หนองบัว  อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000
ENV
5630404997
นายเชิดชัย  สุเพ็งคำ
097-3191826
รอตอบรับ
171
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
611 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
EE
5630402199
นางสาวณัฐริกา  กล้วยไม้เจริญ
084-6928544
รอตอบรับ
EE
5630403200
นายนรเศรษฐ์  น่วมศรีนวล
061-6841484
รอตอบรับ
EE
5630403218
นายนันทวิทย์  จงรัตน์กลาง
088-1106896
รอตอบรับ
183
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด
48/6 ม. 1 ซ.แจ้งวัฒนะ14
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ    10210
COM
5630401999
นายพลายแก้ว  บัวนวล
084-5109866
รอตอบรับ
COM
5630402084
นายสหภาพ  โพธิคำ
088-5113905
รอตอบรับ
COM
5630402466
นายธนกฤต  พลอยเกตุ
095-6609534
รอตอบรับ
COM
5630405359
นายจิระวัฒน์  ไชยวงษ์
086-0649945
รอตอบรับ
184
บริษัท เอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด
159/37 ชั้น 23 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
EE
5630400260
นายเทพฤทธิ์  โพธิ์ศรี
088-0570518
รอตอบรับ
EE
5630401119
นางสาวอัญธิกา  ชุนพงศ์ทอง
093-5091131
รอตอบรับ
COM
5630402018
นายพีรวัส  วงศ์ภักดี
091-0150065
รอตอบรับ
COM
5630402076
นายศุภกิตติ์  ศิริอำนาจ
085-4998733
รอตอบรับ
EE
5630403836
นางสาวสารินี  สูงเนิน
080-7487723
รอตอบรับ
EE
5630404094
นายอรุณศักดิ์  มั่นจันทร์
087-4231399
รอตอบรับ
COM
5630405325
นายจิรโชติ  รุ่งหิรัญกนก
088-5522002
รอตอบรับ
COM
5630405448
นายธีรพัฒน์  ศรีแวงเขต
098-9265640
รอตอบรับ
COM
5630405498
นายเนวิน  รัตนบุญทา
089-6214834
รอตอบรับ
COM
5630405503
นายปรกฤษณ  เซียวศิริกุล
082-3003558
รอตอบรับ
COM
5630405511
นายประดิพัทธ์  เหล่าลาภะ
092-2781424
รอตอบรับ
COM
5630405642
นายภาณุวัชร  โพธิกมล
091-3739193
รอตอบรับ
194
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
9  หมู่ 6
ต.เบิกไพร  อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
70110
ME
5630400715
นายมานะ  ติรโรจน์
094-4946245
รอตอบรับ
ME
5630403446
นายไพโรจน์  วงษ์จำปา
084-9598436
รอตอบรับ
ME
5630403802
นายสหชัย  บุญชู
089-7118796
รอตอบรับ
ME
5630404125
นายอิทธิกร  พรมนิวาส
091-4170503
รอตอบรับ
EE
5630406850
นายโชติระวี  ศรีประภา
085-4576276
รอตอบรับ
201
บริษัท คินเดน (ประเทศไทย) จำกัด
41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น 10 ห้อง 1001-1003 ถ.ศรีอยุธยา  แขวนถนนพญาไท
เขต.ราชเทวี กรุงเทพฯ   10400
ME
5630400820
นายวิริทธิ์พล  คำดี
088-1549652
รอตอบรับ
202
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถ.พหลโยธิน
ต.คอลหนึ่ง  อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
12120
COM
5630401892
นางสาวชนากาญจน์  ปรัชญากร
088-5395680
รอตอบรับ
COM
5630401915
นายชาคริต  โทคุฮาระ
098-6086042
รอตอบรับ
COM
5630401957
นายทศพล  ปราชญาวิริยะ
095-6621661
รอตอบรับ
COM
5630402068
นายศุภกฤต  ภูดิฐวัฒนโชค
086-2213489
รอตอบรับ
COM
5630405430
นางสาวธัญพิชชา  ปธิเก
098-2022960
รอตอบรับ
COM
5630405773
นายอนุชิต  สิงขรณ์
091-1360481
รอตอบรับ
COM
5630405812
นางสาวอัญธิกา  พนมวัฒนคุณ
086-8623459
รอตอบรับ
209
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4
270 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ME
5630405951
นายทรงภพ  กระสังข์
088-5713136
รอตอบรับ
216
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก
145 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.หนองไขว่  อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
67110
EE
5630400197
นายณัฐกานต์  หงษ์ภักดี
088-0692062
รอตอบรับ
EE
5630403022
นายธนดล  หินเธาว์
083-1499488
รอตอบรับ
EE
5630406761
นายเจนณรงค์  กันเดิน
082-1630786
รอตอบรับ
224
การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนอุบลรัตน์103 ต.เขื่อนอุบลรัตน์
อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
40250
EE
5630400113
นายจิรภัทร  แก้ววิเศษ
091-8640323
รอตอบรับ
EE
5630400294
นายพีรดนย์  ชาติกิจอนันต์
094-2603703
รอตอบรับ
ME
5630400799
นายวชิรพงศ์  บุญนาดี
080-4190849
รอตอบรับ
EE
5630403111
นางสาวธัญธร  วงศ์ละคร
084-4697799
รอตอบรับ
COM
5630405799
นายอภิสิทธิ์  ขอดไธสง
094-3105259
รอตอบรับ
234
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
348 ม.16  ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   40000
EE
5530403843
นายภควัต  ศรีเมือง
085-3228720
รอตอบรับ
235
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
125 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ    10230
AE
5630404206
นายณัฐนนท์  อังกูรมหาสุข
096-8694804
รอตอบรับ
AE
5630404214
นายณัฐพล  โพธิ์ทัย
080-1615695
รอตอบรับ
240
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
265  ม.4 ถ.กลางเมือง
อ.เมืองเก่า อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
IE
5530403827
นายพิสิทธิ์  บุญเฮ้า
082-0482936
รอตอบรับ
AE
5630404183
นายชนวีร์  ศรีชะตา
087-4233494
รอตอบรับ
AE
5630404222
นายนเรศ  ใบงาม
090-0309730
รอตอบรับ
ME
5630405935
นายณัฐนนท์  นาเลาห์
085-0099196
รอตอบรับ
ME
5630405977
นายธนวรรต  บุญสร้าง
095-5060887
รอตอบรับ
252
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เขตพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี   20230
ME
5630400765
นายรัฐศาสตร์  พลยงค์
084-3930336
รอตอบรับ
ME
5630400888
นางสาวศตพร  อารยางกูร
082-3043732
รอตอบรับ
253
บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล้อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)2034/132-161 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
10310
CE
5630401460
นายเกียรตินิยม  ตีรวัฒนประภา
083-6628100
รอตอบรับ
CE
5630401591
นายปิยะวัฒน์  คิมเม
097-3145225
รอตอบรับ
CE
5630401703
นายอริยปรัชญ์  บุญผ่องศรี
087-4215247
รอตอบรับ
ME
5630402979
นายณัฐภัทร  ศรีสม
090-5945563
รอตอบรับ
ME
5630403616
นายวัฒนา  เหล่าโกทา
089-3757144
รอตอบรับ
CE
5630404418
นายฐิติพันธ์  ปรีสัน
083-2843825
รอตอบรับ
CE
5630404484
นายนรินทร์ศักดิ์  ดาวงษา
087-2063801
รอตอบรับ
EE
5630406745
นางสาวจริยาพร  ทวีทรัพย์
088-7374491
รอตอบรับ
EE
5630406915
นายณัฐนรรท์  พุฒินันทะโรจน์
097-1096620
รอตอบรับ
EE
5630407157
นายพันธนันท์  ภิญโญนิติพงศ์
087-4413366
รอตอบรับ
EE
5630407296
นางสาววิญญ์ปวีณ  วงษ์เคลื่อน
080-7243763
รอตอบรับ
EE
5630407301
นายวุฒิภัทร  ศรีดี
091-0608033
รอตอบรับ
CE
5630408064
นายวศิน  กัลยาประสิทธิ์
082-4809082
รอตอบรับ
CE
5630408179
นายสรัล  อมตธงไชย
088-0274300
รอตอบรับ
256
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขาที่ 323)
123 บ้านหนองหัวหมู
ต.นาดี  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
EE
5430401515
นายภากร  ไชยแสง
087-4345525
รอตอบรับ
EE
5430406175
นางสาวรัญชนา  ธนูรักษ์
083-1499941
รอตอบรับ
266
ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
AE
5630401224
นายธนภัทร  เอี่ยมทราย
090-5793650
รอตอบรับ
AE
5630404272
นายภาคภูมิ  เพิ่มผล
093-5255934
รอตอบรับ
277
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
587 ถ.สุทธิสารวินิฉย
แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ   10400
CE
5630407521
นายกฤษณะ  ช่างเรือง
082-2997003
รอตอบรับ
CE
5630407775
นายแทนธิษณ์  จิตรเพียรค้า
086-6409280
รอตอบรับ
280
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
1919 ถ.ศูนย์ราชการ
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000
EE
5630404052
นายอภิสิทธิ์  จำมั่น
085-4536927
รอตอบรับ
285
บริษัท ฤทธา จำกัด
300 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ   10520
CE
5630404599
นายภาณุวิชญ์  ทองไพบูลย์
080-4177941
รอตอบรับ
CE
5630404604
นายภูฤทธิ์  จุลวงษ์
085-6573414
รอตอบรับ
CE
5630404751
นายศีลวัตร  ไชยวงศ์
087-9611610
รอตอบรับ
291
บริษัท ซิสเท็ม ดีไซน์ เซอร์วิส จำกัด
1/326 ถ.เทพกษัตริย์
ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต   83110
ENV
5630405040
นางสาวนุตาภา  มัชฌิมะปุระ
085-0034400
รอตอบรับ
302
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
57  ม. 1  ถ.บางนา-ตราด ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่  อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
ME
5630400561
นายพชรพล  พรจันทรากุล
094-4911990
รอตอบรับ
ME
5630403585
นางสาววรรณรักษ์  พุฒระวีพงศ์
082-3160023
รอตอบรับ
329
บริษัท นันทวัน จำกัด
161  ถ.ราชดำริ สนง. ชั้น 11 อาคารนันทวัน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10310
EE
5530400764
นายปุญญนันต์  ครสาคู
085-0759906
รอตอบรับ
337
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
8 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
IE
5630402929
นางสาวฐิติพร  ฐานหมั่น
090-5763787
รอตอบรับ
IE
5630403975
นางสาวเหมือนฝัน  จินดามณี
087-6413222
รอตอบรับ
338
บริษัท เอบีบี จำกัด
161/1  ถ.ราชดำริ
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
10330
EE
5530400544
นายทฤษฎี  ธาดา
094-2913980
รอตอบรับ
ME
5630400367
นายธีรภัทร  เสนศิริวรวงศ์
087-8676842
รอตอบรับ
EE
5630400781
นายวงศกร  ลิมโพธิ์ทอง
084-6025318
รอตอบรับ
EE
5630401054
นายอดุลย์  หล้าไทย
098-1028028
รอตอบรับ
EE
5630402775
นายจตุพร  บัวแสน
080-4323735
รอตอบรับ
EE
5630403187
นายนนท์นรัฐ  ปัญโญวัฒน์
091-0618487
รอตอบรับ
ME
5630403250
นางสาวปภาวรินทร์  ม่วงนาวงษ์
084-9555668
รอตอบรับ
ME
5630403682
นางสาวศดานันท์  สมสนุก
095-6694900
รอตอบรับ
EE
5630406800
นายชยุตม์  ทับนิยม
084-5119858
รอตอบรับ
EE
5630407131
นายพงศธร  แสนวัง
084-6022820
รอตอบรับ
EE
5630407212
นายมนัสนันท์  จันโทศรี
091-7097196
รอตอบรับ
EE
5630407270
นายวรวุฒิ  วิทูรภัทร
085-6396339
รอตอบรับ
EE
5630407432
นายหนึ่ง  ขัติยะนนท์
097-3210312
รอตอบรับ
344
หจก.ส.อำนวยนครพนมวิศวกรรม (สำนักงานใหญ่)
52/77 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
ต.หนองแสง  อ.เมือง
จ.นครพนม
48000
CE
5630408284
นายอานนท์  บุญจวง
083-6741687
รอตอบรับ
345
บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
60/11  ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
21140
ME
5630403292
นายปรัชญาวัชร  วรรณชัย
088-3394153
รอตอบรับ
IE
5630403640
นางสาววิภาวี  พชรโชค
081-3923493
รอตอบรับ
346
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานบริหารโครงข่าย
422/3-4 ถ.กลางเมือง
ต.เมืองเก่า  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
EE
5630401062
นายอนุชิต  ขจรภพ
088-6500450
รอตอบรับ
EE
5630402848
นายจิรายุส  ฉิมฉวี
098-9455163
รอตอบรับ
EE
5630402945
นางสาวณัฐกานต์  แถวปัดถา
081-8738924
รอตอบรับ
EE
5630402987
นางสาวทัศนียา  สุขธนะ
087-4921122
รอตอบรับ
EE
5630403810
นายสหรัฐ  เกียรติสยมภู
088-0372071
รอตอบรับ
356
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด โครงการtre Stable
555/9 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
10130
CE
5630404426
นายณัฐวุฒิ  มั่งคั่ง
092-9566740
รอตอบรับ
CE
5630404523
นายปัญณวิชญ์  ปอแก้ว
084-5143270
รอตอบรับ
CE
5630404549
นายพิชญพงศ์  พรมแพน
095-6586482
รอตอบรับ
CE
5630407589
นางสาวจุฑาทิพย์  ภูบาลชื่น
085-2099525
รอตอบรับ
CE
5630408187
นางสาวสุกัญญา  ผันอากาศ
088-3235066
รอตอบรับ
360
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
387 .สุขุมวิท
ต.แพรกษา  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   10280
ENV
5630404963
นางสาวชลธิชา  ศรีตะบุตร
083-4555448
รอตอบรับ
ENV
5630405236
นางสาวอรุณโรจน์  บัวไชยา
094-2029522
รอตอบรับ
366
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
237 ม. 2
ต.หินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย์
31190
ME
5630400032
นายกฤช  ถาไชยลา
084-2713205
รอตอบรับ
IE
5630400430
นางสาวนันทิชา  จริยาโสวรรณ
083-1004145
รอตอบรับ
AE
5630401169
นายโชคชัย  ซุยอุ้ย
087-4335766
รอตอบรับ
AE
5630401193
นายณพรัช  ศรีวัฒน์
080-4068016
รอตอบรับ
AE
5630401282
นายพิเชษฐ์  สังเกตชน
080-0106263
รอตอบรับ
AE
5630401389
นายสุทธิพงษ์  ทะวิลา
093-3715232
รอตอบรับ
AE
5630404191
นายชาญชัย  มีสนาม
087-2184880
รอตอบรับ
AE
5630404303
นายยศวัฒน์  พิมพ์ทวีผล
083-6683911
รอตอบรับ
AE
5630404329
นายวิทวัส  พิชิตชัย
091-8616568
รอตอบรับ
AE
5630404353
นายอัฑฒสิทธิ์  สุรเสียง
093-5613737
รอตอบรับ
ENV
5630405032
นายธีรยุทธ  พันธุ์เชื้อ
087-7706040
รอตอบรับ
ENV
5630405228
นายเสกสรร  ลายทอง
090-6023101
รอตอบรับ
EE
5630407018
นายธเนศ  ปิตะหงษนันท์
084-6861044
รอตอบรับ
368
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
700/366 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี    20000
ME
5630400595
นายพสธร  นามสร
085-3029815
รอตอบรับ
ME
5630403983
นางสาวเหมือนฝัน  เผือกไร่
085-3041098
รอตอบรับ
373
กองปฏิบัติการงานบุคคลสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
53  หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี   11130
EE
5630400692
นางสาวภูมิสิริ  วุฒิวรรธนะ
093-3705741
รอตอบรับ
EE
5630403268
นายประวีร์  กาญจนวิฬา
083-0159105
รอตอบรับ
376
บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
600/1356 ถ.พหลโยธิน 79
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
AE
5630404256
นางสาวผกามาศ  น้อยสุวรรณ
088-3223551
รอตอบรับ
381
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ENV
5630401834
นายสมพงษ์  สุนทะโร
087-9529645
รอตอบรับ
382
บริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอร์รี่ (1991) จำกัด
68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
13250
IE
5630400325
นางสาวธนัชชา  ใหญ่สูงเนิน
097-3020267
รอตอบรับ
ENV
5630404989
นายเชาวน์  ติ่งทอง
091-0035316
รอตอบรับ
ENV
5630405058
นายประธาน  บุญถา
094-3736098
รอตอบรับ
383
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบบ ไทย จำกัด
5/2 หมู่ที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
ENV
5630404858
นางสาวกนกวรรณ  วงษ์การค้า
080-4295102
รอตอบรับ
384
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตม. จำกัด (มหาชน)
555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ENV
5630402424
นางสาวอัจฉราพร  ยังวิลัย
080-2420956
รอตอบรับ
ENV
5630405197
นางสาวสรวงชนก  นาสมนึก
085-3914702
รอตอบรับ
385
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานกำแพงเพชร369 หมู่ที่ 3 ถ.สายกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ENV
5630401753
นายธนภัทร  เทพอุบล
089-6584516
รอตอบรับ
ENV
5630405008
นายฐิติกร  นวฤทธิอัศวิน
088-5819955
รอตอบรับ
386
บริษัท การปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)300 หมู่ที่ 2 ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ENV
5630402432
นายเอกพล  เวชวงศา
087-7469832
รอตอบรับ
ENV
5630405139
นายภานุพงศ์  ชัยประเศียร
095-6646207
รอตอบรับ
ENV
5630405189
นายศิวกร  ขาวไชยมหา
087-7235199
รอตอบรับ
387
บริษัท ยูซี รอย จำกัด212/62 ถ.ราชพฤกษ์
ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ENV
5630405074
นางสาวปารวี  พิมพ์สกุล
092-4078707, 097-1176009
รอตอบรับ
388
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
59 ถ.ราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ENV
5630404947
นายเจนณรงค์  หนูมา
088-7300286
รอตอบรับ
389
บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด
599 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
ENV
5630401868
นางสาวสุภานัน  รัตนพงษ์วณิช
083-7950703
รอตอบรับ
ENV
5630401876
นางสาวอนงค์นาถ  บุญเกิด
098-6578010
รอตอบรับ
ENV
5630405163
นางสาววรางคณา  อัญชันภาติ
089-4204061
รอตอบรับ
ENV
5630405202
นางสาวสุชานันท์  เผ่าเพ็ง
080-4225535
รอตอบรับ
390
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
333, 333/12 ม. 9 ถ.สีคิ้ว-เดชอุดม ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
AE
5630401177
นางสาวฐิตยานันท์  กิ่งแฝง
088-3225662
รอตอบรับ
AE
5630401240
นางสาวนลินรัตน์  เวงวิรัตน์
080-1668280
รอตอบรับ
391
บริษัท คอนโทรล คอมโพเน้นท์ จำกัด
131/2 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ. เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
ENV
5630401800
นางสาวเรืองรอง  สุคม
090-8395471
รอตอบรับ
392
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
64 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านปางโก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
18110
ENV
5630402416
นางสาวอภิญญาพร  วิลาวรรณ์
083-0738804
รอตอบรับ
COM
5630405668
นายเมธา  เขียวเม่น
089-8304998
รอตอบรับ
393
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
4-4/1 ถ.ไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ENV
5630401779
นางสาวพรทิพย์  แสงดอกไม้
098-2626304
รอตอบรับ
ENV
5630401795
นางสาวแม้นมาศ  สุทธิพรไพศาลกุล
091-0606697
รอตอบรับ
394
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
99 หมู่ 9 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น 40130
ENV
5530405293
นางสาวดุษฎี  วงศ์เกียรติขจร
085-0277928
รอตอบรับ
ENV
5530405497
นายสิทธิศักดิ์  ศรีเมือง
083-1400720
รอตอบรับ
395
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
5/1-3 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
ENV
5630404905
นายกิตติภูมิ  เรืองวานิช
094-5423541
รอตอบรับ
396
การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าน้ำพอง 2
62 หมู่ที่ 1 ต.กุดน้ำใส
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
40310
AE
5630401290
นายพีรเมธ  จุฑานันท์
090-4623790
รอตอบรับ
ENV
5630401745
นายณัฐนนท์  วันเพ็ญ
0845139171
รอตอบรับ
EE
5630407327
นางสาวศิริวรรณ  เหล่าสา
088-0352918
รอตอบรับ
EE
5630407424
นายสุรเดช  ปัญญาวงศ์
087-3616938
รอตอบรับ
EE
5630407490
นายเอกภพ  คำนาค
080-6019677
รอตอบรับ
397
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130
EE
5630402806
นายจิรกิตติ์  พูลศิลป์
088-0233241
รอตอบรับ
EE
5630403420
นายพีรภัทร  เกษสุภะ
093-1241899
รอตอบรับ
398
นิคมอุตสหกรรมเหมราชอีสเทีธ์นซีบอร์ด
112 ม. 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ENV
5630401826
นายวีรชัย  แพทย์มด
098-3432639
รอตอบรับ
399
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ระยองนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
แปลง 23 อีซี 10 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
CE
5630402369
นางสาวสุรีย์พร  สุวรรณชัยสกุล
083-0185664
รอตอบรับ
CE
5630404793
นางสาวสิริพร  ภักดี
096-5674986
รอตอบรับ
400
บริษัท โรเบิร์ต บ็อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
7/102 ม.4 ต. มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
21140
AE
5630404264
นางสาวเพชรากร  ยอดสุวรรณ์
091-3901994
รอตอบรับ
400
บริษัท โรเบิร์ต บ็อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
7/102 ม.4 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
AE
5630404298
นางสาวยศวดี  เคือเนตร
091-4160954
รอตอบรับ
AE
5630404337
นางสาวศุภลักษณ์  เครือเพชร
088-3229979
รอตอบรับ
401
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.สาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
AE
5630401208
นายณัฐธพงษ์  ปภาศรีวิบูลย์
094-4688669
รอตอบรับ
402
บริษัท เรียลโซลูพลัส จำกัด
339/32 ม. 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
AE
5630401232
นายธนวร  สันธนะสุรางค์
094-5422536
รอตอบรับ
AE
5630401305
นายพีส  คูณดี
098-5842410
รอตอบรับ
AE
5630401339
นายวัชเรนทร์  ทองผา
088-2324899
รอตอบรับ
403
บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
164 ม.11 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
AE
5630401266
นางสาวบุณยนุช  หัสมินทร์
091-4142503
รอตอบรับ
405
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
15000
COM
5630402521
นายศุภกฤต  สายรัตน์
084-7373154
รอตอบรับ
406
บริษัท NetOne Network Solution จำกัด
408/81 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
COM
5630402000
นายพิชัยชาญ  กาญจนศร
088-5698969
รอตอบรับ
COM
5630405600
นายพีรพล  ปอแก้ว
082-4846100
รอตอบรับ
407
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครปฐม
242/15 ถ. 25 มกรา
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
COM
5630402482
นางสาวลักษิณา  โพธิ์แก้ว
090-9793996
รอตอบรับ
408
บริษัท อี บิซิเนส พลัส จำกัด
12-13 ถ.บรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
COM
5630402026
นายภูมิ  ชัยวงศ์
083-3522806
รอตอบรับ
409
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
ME
5630400626
นายพีรพัฒน์  ทุมทน
088-0620261
รอตอบรับ
410
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายช่าง
171 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ME
5630406020
นางสาวปฏิมาภรณ์  ทักขินัย
088-3223972
รอตอบรับ
ME
5630406143
นายศิวัช  เฮงพูลธนา
088-5606124
รอตอบรับ
411
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2038/124 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ME
5630406193
นายอภิเศรษฐ์  อินทรพาณิชย์
096-8901254
รอตอบรับ
412
บริษัท ไทยคอนแทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด
87 ม.10 ต.บ้านแฮด
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
ME
5630405985
นายธนะโชติ  สาโม้
093-5377658
รอตอบรับ
ME
5630406088
นางสาวมณฑกานต์  มูลสาร
083-0303495
รอตอบรับ
ME
5630406208
นายอมรเทพ  วงษ์สมศรี
093-5429993
รอตอบรับ
413
บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด
112 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
80220
ME
5630400391
นายธีรัตม์  ยศปัญญา
080-4079099
รอตอบรับ
ME
5630400804
นายวรัญญู  เอื้อประภาพร
088-0735076
รอตอบรับ
ME
5630400846
นางสาววิสุดา  ยงประยุทธ
080-4079099
รอตอบรับ
414
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 39 121/105 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ME
5630402759
นางสาวคุณัญญา  ทวีสอน
095-6610657
รอตอบรับ
ME
5630402937
นางสาวณัฏฐา  กัลยาประสิทธิ์
082-1696389
รอตอบรับ
ME
5630404109
นายอาทิตย์  พลเกิ้น
083-3535927
รอตอบรับ
415
บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ จำกัด
อาคารรสา ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ME
5630403412
นายพิทวัส  เบ้าศรี
083-2997730
รอตอบรับ
416
บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
171/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
ME
5630403755
นายศิวารุจ  สมบูรณ์
088-3226867
รอตอบรับ
417
กองบริหารงานก่อสร้าง (CMD) วัดพระธรรมการ
23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ME
5630403674
นายไวพจน์  แสงกุดเรือ
093-3691838
รอตอบรับ
418
บริษัท เจนเนอร์รัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
111/1 ม.4 ถ.นิคมอุตสาหกรรมอิสเทริน์ ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ME
5630400650
นายภาคิน  จำปาศักดิ์
094-5303678
รอตอบรับ
419
STP&I Public Company Limited.
32/24 อาคารชิโนไทย ถ.สุขุมวิท 21 แขวงอโศก
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10110
ME
5630403886
นายสุทธิพงษ์  กันธรรม
084-4020838
รอตอบรับ
420
บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด
98 ม.9 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ME
5630400707
นายมหคพันธุ์  เอมกลาง
088-2285976
รอตอบรับ
421
บริษัท เนาวบุตร พรีซิชั่น จำกัด
27/2 ม.6 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ME
5630400676
นายภาณุพงษ์  โพโสภา
088-3077367
รอตอบรับ
422
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
160 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
18180
ME
5530400390
นายเจนณรงค์  พลแสน
080-4879733
รอตอบรับ
423
บริษัท จีเอ็ม มีเดีย เจนเนอร์เรน มอร์เตอร์ จำกัด
111/4 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ME
5630403519
นางสาวมุกดารัศมิ์  อาจบรรจง
091-8677057
รอตอบรับ
424
SKC Machinery
29/5 ม.17 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพล้อย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
ME
5630406046
นายพิฆเนศ  ระเบียบโอษฐ์
095-4264374
รอตอบรับ
425
สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.แจ้งสนิท ต.แจรแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
CE
5630408234
นายอธิวุฒิ  ชิดใจ
095-8318302
รอตอบรับ
426
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่)233/117 ซ.สรณคม ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
CE
5630407597
นายฉัตรชัย  ศรีจำนงค์
090-3409431
รอตอบรับ
CE
5630407644
นายชินวัตร  อุดมทรัพย์
099-0439183
รอตอบรับ
427
บริษัท ศิริมหาชัยฟร็อฟเพอร์ตี้ จำกัด
569 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
CE
5630401509
นายทัศน์พล  ภัทรพิศาล
089-9986667
รอตอบรับ
428
บริษัท แอสเส็ท อินสเปคเตอร์ จำกัด
324/41 ม.3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
CE
5630401648
นายศุภชัย  ศรีกาญจนา
091-0567025
รอตอบรับ
CE
5630402563
นายจักรกฤษณ์  บุญศรี
082-1181983
รอตอบรับ
CE
5630404379
นายกัณฑ์ธรณ์  เลาหศิรินาถ
0910607322
รอตอบรับ
429
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
555/711 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
CE
5630407694
นายณัฐภณ  อัคพิน
091-1302878
รอตอบรับ
CE
5630407848
นายนนทวิทย์  ม่วงน้อย
086-3007002
รอตอบรับ
430
บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
55 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220
CE
5630401533
นายธนพัฒน์  เนาวคุณ
082-3669728
รอตอบรับ
CE
5630401541
นายธัญพิสิษฐ์  อินกอง
086-2278739
รอตอบรับ
CE
5630401559
นายนัฐวัฒน์  อะมะมุล
095-5497105
รอตอบรับ
CE
5630401567
นายปณิธาน  คำวะเนตร
085-4659967
รอตอบรับ
CE
5630401575
นายปรมินทร์  ศรีประทาย
085-4180498
รอตอบรับ
431
ห้างหุ้นส่วนจำกัด KKU Limited Partnership
16/54 ม.5 ต.บ้างฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
CE
5630404719
นายวิริยะ  อันทะคำภู
096-4465983
รอตอบรับ
CE
5630407628
นายชัยพร  สุนทรวัฒน์
097-2986993
รอตอบรับ
432
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
46 ซ.งามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
CE
5630404777
นายสถาพร  สวรรค์นคร
087-2219572
รอตอบรับ
CE
5630407945
นายพรหมมินทร์  เถาวัลย์ดี
095-6594937
รอตอบรับ
CE
5630407961
นายพีรพล  แสนจำหน่าย
083-2857331
รอตอบรับ
CE
5630408098
นายวิทวัส  ตั้งสัตยาธิษฐาน
085-0058948
รอตอบรับ
433
บริษัท แอมฟาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
162 ม.13 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
CE
5630404840
นายเอกพงศ์  วิริยะพาณิชย์
096-1522988
รอตอบรับ
434
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
178 ม.15 ถ.แจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
45000
CE
5630404387
นายกิติศักดิ์  แก้วสาลี
098-2414220
รอตอบรับ
435
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถ.กำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
CE
5630401452
นายกอร์ปกิจ  เกนอก
089-8498470
รอตอบรับ
436
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
163 ซ.โชคชัยรวมมิตร ถ.รัชดาภิเษก 19 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
CE
5630407822
นายธันยภูมิ  วงศ์ลิ่มตั้ง
094-3904554
รอตอบรับ
437
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ชลภัทรการโยธา
193 ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
CE
5630408268
นายอภิวุฒิ  เมตตามตะกุล
081-4796183
รอตอบรับ
438
บริษัท ทีม คอนสรัดชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
151 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
10230
CE
5630401672
นายสุพงศ์  วิชัยพิบูลย์
083-2909560
รอตอบรับ
439
บริษัท Hyatt Construction จำกัด
50/1204 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
CE
5630401478
นางสาวณัฐริกา  กัณฑิศักดิ์
089-8417747
รอตอบรับ
CE
5630401517
นางสาวทัศนีย์  ถิ่นสุข
085-6422082
รอตอบรับ
440
บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล้อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงบางซื่อ-รังสิต
114 ม.2 ถ.กำแพงเพชร
ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
12000
CE
5630401622
นายพิทยา  สติมั่น
084-9340599
รอตอบรับ
CE
5630401630
นายภาณุพงศ์  เพียโคตร
088-5391624
รอตอบรับ
CE
5630404476
นายธาดา  ตาสี
088-5831319
รอตอบรับ
441
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 170 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150
EE
5630400383
นางสาวธีรัชญาดา  สุดโสม
085-3131523
รอตอบรับ
EE
5630401012
นางสาวสุชาวดี  เนียมวรรณ์
089-6440065
รอตอบรับ
442
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางประกง
38/25 ม.19 ต.บางประกง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
24130
EE
5630402204
นายเตชธร  กุศลศิลปบัญชร
089-9212219
รอตอบรับ
443
Thai Abayashi Corp., LTD.
161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
EE
5630403527
นายยุทธศักดิ์  ร่วมสุข
088-2243627
รอตอบรับ
444
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี
83 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
EE
5630407042
นางสาวธัญญาดา  เทพเกษตรกุล
093-3966295
รอตอบรับ
445
บริษัท เจดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
300/55 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
EE
5530407407
นายภานุพงศ์  คำโสภ
086-3658164
รอตอบรับ
EE
5530407431
นายวรรธนัย  ขาวอ่อน
093-4547957
รอตอบรับ
EE
5630407165
นายพิชญ์ศรุต  จิตท้วม
080-5173162
รอตอบรับ
446
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2390 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
EE
5630402157
นายเกียรติศักดิ์  ชาติสัมพันธ์
084-8647577
รอตอบรับ
447
บริษัท ก้ามปูวิศวกรรม จำกัด
730 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
EE
5630406779
นายเจนภพ  ตั้งพงษ์
091-4149774
รอตอบรับ
EE
5630406981
นายธนกร  ศิริหล้า
090-5760004
รอตอบรับ
EE
5630407092
นายปฏิภาณ  อภัย
089-8451708
รอตอบรับ
448
ผู้อำนวยการฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
EE
5630402628
นางสาวพชรพรรณ  พงษ์ศิริ
083-4004001
รอตอบรับ