ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล ซึ่งจัดตั้งโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้มีมาตรฐานสากล  ซึ่งเมื่อปี 2561 วารสาร Engineering and Applied Science Research ได้รับการยอมรับให้บรรจุในฐานข้อมูล Scopus   โดยจัดอยู่ในระดับ Quartile 4 (Q4) และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา วารสาร Engineering and Applied Science Research  ได้รับการพิจารณาจัดอยู่ในระดับ Quartile 2 (Q2) อ้างอิงจาก SJR 2019 (SCImago Journal Rank ซึ่งเป็นค่าที่วัดระดับ วารสาร  Journal Level)

In this article