ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 21/2558 เรื่อง ปฏิทินดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตรี โท เอก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รวมปรับปรุงเครื่องกล โท เอก) 

 

1.Curriculum Mapping วิชาศึกษาทั่วไป

2. รายวิชาเทียบเท่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

2.1 รายวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตร อุตสาหการ เครื่องกล สิ่งแวดล้อม เคมี และคอมพิวเตอร์ (ประกาศฉบับที่ 1062/2558) และยกเลิกประกาศฉบับที่ 1163/2555

2.2 รายวิชาสาขาวิศวกรรมโยธา

2.3 รายวิชาเทียบเท่า Math กับ Cal 

 

3.แก้ไขวิชาศึกษาทั่วไป

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

5. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร TQF และคณะกรรมการประเมินหลักสูตร TQF

6.แบบฟอร์ม มคอ. ต่าง ๆ

6.1 แบบฟอร์ม มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

6.2 แบบฟอร์ม มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

6.3 แบบฟอร์ม มคอ. 7 รายงานการดำเนินการของหลักสูตร

7.แบบประเมิน มคอ.7 ENTQF 

7.1 แบบประเมินของผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (TQF 7-1)
7.2 แบบประเมินผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (TQF 7-2)
7.3 แบบประเมินผู้ประเมินอิสระ (TQF 7-3)

8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2325/2556 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

9. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา

9.1  ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา

9.2  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1412/2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา

9.3  แบบฟอร์ม วช. 01 ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน

9.4  แบบฟอร์ม วช. 02 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ (โปรดแนบ วช. 06 และ มคอ.3 ประกอบการพิจารณา วช. 04 05 ไม่ใช้คะ)

9.5  แบบฟอร์ม วช. 03 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ (โปรดแนบ วช. 06 และ มคอ.3 ประกอบการพิจารณา วช. 04 05 ไม่ใช้คะ)

9.6  แบบฟอร์ม วช. 06 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงวิชาใหม่

9.7  แบบฟอร์ม วช. 07 ขออนุมัติปิดรายวิชา

10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

10.1  ขั้นตอนและการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรประเภทเล็กน้อย

10.2  แบบฟอร์มขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรประเภทเล็กน้อย

11. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 33/2557) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้

   11.1  แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา

11.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2555 

 

12. การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ 

12.1  ขั้นตอนการบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนา

12.2  แบบฟอร์มการขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผน

12.3  แบบฟอร์มการขอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร

 

redball การสอบ

1.คำ สั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 774/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
2.แบบฟอร์มใบลาคุมสอบ
3.ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบประจำภาคของนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น