ปีการศึกษา 2567  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 66)

😀 รอบที่ 1 Portfolio  เปิดรับสมัครวันที่ 1-16 ตุลาคม 2566 (ผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th/)

           หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ผ่าน https://apps.admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject/4

 

 1. โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง/โครงการรับบุตรบุคลากรอ้อยและน้ำตาล/โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง
 2. โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
 3. โครงการรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
 4. โครงการรับนักเรียนผู้พิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 

🙂 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 มีนาคม 2567 (ผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th/)

 

รับสมัครผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เท่าเทียบ (ปวช.) ที่มีคะแนน Netsat (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) และ TPAT3 (30) ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยคิดจากน้ำหนักคะแนนดังต่อไปนี้

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ ค่าน้ำหนัก NETSAT ค่าน้ำหนัก TPAT 3 รวม คะแนนขั้นต่ำ
(ร้อยละของคะแนนเต็ม)
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ความถนัดด้านวิทย์ฯ เทคโนฯ วิศวะฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
1 วิศวกรรมโยธา 40 10 35 35 20 100
2 วิศวกรรมไฟฟ้า 20 20 30 30 20 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30
3 วิศวกรรมเกษตร 10 20 30 30 20 100
4 วิศวกรรมอุตสาหการ 30 25 30 25 20 100
5 วิศวกรรมเครื่องกล 40 10 25 10 25 30 100
6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 15 25 15 25 20 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
7 วิศวกรรมเคมี 34 5 10 30 15 30 10 100
8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 30 30 20 20 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
9 วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17 10 10 30 30 20 100
10 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 35 10 10 30 30 20 100
11 วิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ) 6 30 30 30 10 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 25
12 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 6 30 30 20 20 100 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
13 วิศวกรรมกระบวนการเคมี (นานาชาติ) 10 20 30 10 30 10 100 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20
14 วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) 10 30 30 30 10 100

 

 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ถ้ามีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
  • TOEFL (Paper Based) น้อยกว่า 494 คะแนน
  • TOEFL (Computer Based) น้อยกว่า 167 คะแนน
  • TOEFL (Internet Based) น้อยกว่า   59 คะแนน
  • TOEFL (Institutional Testing Program) น้อยกว่า 500 คะแนน
  • IELTS (Academic Module) น้อยกว่า Band 5
  • TOEIC น้อยกว่า 550 คะแนน
  • CU-TEP น้อยกว่า   61 คะแนน
  • TU-GET (Paper Based) น้อยกว่า 401 คะแนน
  • TU-GET (Computer Based) น้อยกว่า   62 คะแนน
  • KEPT น้อยกว่า   62 คะแนน
  • KKU-AELT* น้อยกว่า Band 5
  • หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band

 

🙂 รอบที่ 3 Admissions  เปิดรับสมัครเลือกอันดับวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 (ผ่านระบบ Mytcas (https://www.mytcas.com/)

รับสมัครผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เท่าเทียบ (ปวช.) ผู้สำเร็จการศึษาระดับมัธยมปลาย โดยใช้คะแนน TPAT 3 และ
A-Level โดยมีค่าน้ำหนักดังต่อไปนี้

ลำดับที่ สาขาวิชา จำนวนรับ ค่าน้ำหนัก
TPAT 3 ความถนัดด้านวิทย์ฯ เทคโนฯ วิศวะฯ
ค่าน้ำหนัก A-Level รวม คะแนนขั้นต่ำ
(ร้อยละของคะแนนเต็ม)
คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ
1 วิศวกรรมโยธา 16 20 35 35 10 100
2 วิศวกรรมไฟฟ้า 8 20 30 30 20 100
3 วิศวกรรมเกษตร 4 20 30 30 20 100
4 วิศวกรรมอุตสาหการ 6 20 30 25 25 100
5 วิศวกรรมเครื่องกล 10 20 30 30 20 100
6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8 20 30 30 20 100
7 วิศวกรรมเคมี 10 15 35 35 15 100
8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 20 30 20 30 100
9 วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 20 30 30 20 100
10 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 10 20 30 30 20 100
11 วิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ) 6 10 30 30 30 100 ร้อยละ 30 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30
12 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 6 20 30 20 30 100
13 วิศวกรรมกระบวนการเคมี (นานาชาติ) 10 10 30 30 30 100
14 วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) 5 20 30 20 30 100

 

 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ถ้ามีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
  • TOEFL (Paper Based) น้อยกว่า 494 คะแนน
  • TOEFL (Computer Based) น้อยกว่า 167 คะแนน
  • TOEFL (Internet Based) น้อยกว่า   59 คะแนน
  • TOEFL (Institutional Testing Program) น้อยกว่า 500 คะแนน
  • IELTS (Academic Module) น้อยกว่า Band 5
  • TOEIC น้อยกว่า 550 คะแนน
  • CU-TEP น้อยกว่า   61 คะแนน
  • TU-GET (Paper Based) น้อยกว่า 401 คะแนน
  • TU-GET (Computer Based) น้อยกว่า   62 คะแนน
  • KEPT น้อยกว่า   62 คะแนน
  • KKU-AELT* น้อยกว่า Band 5
  • หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band