สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ อ.ดร.ศิรวดี อรัญนารถ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) จำนวน 16 คน เดินทางศึกษาดูงาน ณ นครไทเป ประเทศไต้หวัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระดับสากล ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนในรายวิชาต่างๆของหลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจริง และพัฒนาความมั่นใจที่จะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา สหกิจศึกษา และความร่วมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
ผศ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส เปิดเผยว่า นักศึกษารุ่นที่ 1 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งในปัจจุบันได้ศึกษาถึงชั้นปีที่ 3 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถเป็นบัณฑิตที่ทำงานได้ในระดับนานาชาติต่อไป จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา” ณ นครไทเป ประเทศไต้หวัน ขึ้น เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านทักษะภาษาอังกฤษและกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์และให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป โดยนักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไต้หวัน ณ National Palace Museum และได้มีโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย National Tsing Hua University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไต้หวัน โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอตัวอย่างงานวิจัยและสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ อีกทั้ง ยังถือเป็นโอกาสที่คณาจารย์ในหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สหกิจศึกษา และความร่วมมือทางการวิจัยในอนาคตต่อไป

 

 

จารุณี/รายงาน

In this article