เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศ.ดร.อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานสภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกำกับของรัฐ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร สำหรับการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้างประเภทต่างๆ รวมไปถึง สิทธิ เงินชดเชยสำหรับข้าราชการแต่ละกลุ่ม และสวัสดิการต่างๆ เบื้องต้น เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น สิทธิ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ กระบวนการและเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน การพิจารณาเงินโบนัสและค่าตอบแทน ฯล ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ บุคลากรทุกคนยังจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยรักษาผลประโยชน์ของบุคลากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
จารุณี/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพกราฟิก
In this article