สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ (International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2019) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักศึกษาโดยร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า และเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการสอนและการวิจัยจากคณาจารย์ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกอีกด้วย

In this article