สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพวิศวกรและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทางเลือกในการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการเตรียมตัวสมัครงาน สัมภาษณ์ รวมถึงวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการในงานอุตสาหกรรม ขึ้น โดยมี คุณฐิติชญาน์ เดชานุเบกษา คุณวิทชยุตม์ อนันตศักดิ์ และคุณมายุรี ชนชนะชัย มาแชร์ประสบการณ์ในโครงการนี้
ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เผยว่า เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินวิชาชีพวิศวกรในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสามารถตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไปอย่างเหมาะสม ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่เส้นทางอาชีพต่าง ๆ หลังจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบัณฑิตใหม่เข้าทำงานในวิชาชีพวิศวกรผ่านทาง ใบสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้รับข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องอีกด้วย

 

 

จารุณี/ข่าว

In this article