สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ ยุวทีบีแอล ขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี นางสาวอภิญญา ชุณหะหิรัณย์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต นายพงศธร สังขวัฒน์ นายปฐมพร จันลาพันธ์ นางสาวปิยธิดา ไชยศิวามงคล นางสาวฑิติญา โชตบ้านขาม นายสุรเชษฐ์ เหล่าโกทา นางสาววัลยารัตน์ สิทธิวงค์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นช่องทางการสรรหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านการอบรมและการจัดทำโครงการ 3. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 4. เพื่อพัฒนางานของบริษัทผ่านความร่วมมือทางวิชาการ เช่น งานวิจัย งานโครงการต่างๆ และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ

 

จารุณี/ข่าว

In this article