เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ผศ.ดร ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร เสรี วงส์พิเชษฐ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานสัมมนา “การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ การจัดการรถแทรกเตอร์ฟาร์ม เพื่อการลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ผศ.ดร ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ เผยถึงวัตถุประสงค์ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่โปรแกรมต้นแบบการจัดการรถแทรกเตอร์และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตอ้อยในขั้นตอนการเตรียมดิน ซึ่งใช้ตัวโปรแกรมเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อรถแทรกเตอร์ โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย พนักงานฝ่ายไร่/ฝ่ายส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลต่างๆ เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งสมาคมชาวไร่อ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 193342 Agricultural Tractor Engineering อีกด้วย
In this article