เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของภาควิชาฯ ประจำปี 2558 ให้แก่ รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม และ อ.ดร.กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ โดยมีผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานด้วย คือ รศ.ชินวัฒน์ มุกตพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ อ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ.ดร.กอร์ป ศรีนาวิน รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
เอกพล/ข่าว
จารุณี/รายงาน
In this article