เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท รวมถึงด้านการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

In this article