เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.กิตติ    วิเชษฏฐะพงษ์  จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CATIA สำหรับการเขียนแบบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน
      อ.ดร.กิตติ   วิเชษฏฐะพงษ์ กล่าวว่า  โปรแกรม CATIA เป็นชุดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ การผลิต และช่วยการวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานวิศวกรรมด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ  ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ งานด้านขบวนการผลิต วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานด้านการออกแบบแม่พิมพ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้เรียนและอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม CATIA ในรายวิชา  Automotive Engineering ได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จารุณี/ข่าว
In this article