คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการนำเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองค์กร  เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้   ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะพัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับคณะฯ  มีแผนการจัดการความรู้และได้ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้มาระยะหนึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ที่เกิดจากการนำผลสำเร็จจากประสบการณ์จริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำไปปรับปรุงเกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างให้หน่วยงานสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาคน  พัฒนางาน  ให้มีความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใส่ใจและแบ่งปันความรู้อันเป็นรากฐานสำคัญในการจัดการความรู้รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  จึงได้จัดประกวด Best Practice พัฒนาคน พัฒนางาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละสาขาวิชา/หน่วยงาน ได้นำผลงานที่ประสบผลสำเร็จมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยผลรางวัลมีดังนี้

ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

รางวัลชนะเลิศ คือ การใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการนำเสนอหัวข้องานวิจัยแบบแบ่งกลุ่มย่อย เจ้าของผลงาน นางสาวณัฏฐา  ศักดิ์ศิลาพร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ ระบบการขอใช้ห้องผ่านการแจ้งเตือน Google Form To LINE Notify เจ้าของผลงาน นางสาวสุวรรณี  มังดินดำ

ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมบริหาร และพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลชนะเลิศ คือ การนำเศษคอนกรีตสดที่เหลือทิ้งมาทำเป็นบล็อกตัวหนอน เจ้าของผลงาน  นายตรรกวิทย์  คำก้อน

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 คือ การพัฒนาโต๊ะเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับนักศึกษา เจ้าของผลงาน  นายอาทิตย์   ยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  คือ  การประกาศเสียงตามสายอัตโนมัติ เพื่อการจัดสอบ

เจ้าของผลงาน นางสาวสุวรรณี   มังดินดำ

In this article