วิศวฯ จับมือ “กฟผ.” และ “สะหวัน-เซโน” อบรมดูแลน้ำเสียของเสียโรงงานอุตฯ

                ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan-SENO Special Economic Zone Authority) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โดยจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลน้ำเสียและของเสียโรงงานอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 2) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ความร่วมมือด้านการจัดการปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรจากสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ ผศ.ดร.สุรพล ผดุงทน คุณไพศรี วรรณแสงทอง และคุณจีรนันท์ จุทอง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน, เจ้าหน้าที่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจฯ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว และนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 33 คน

ข่าว สุกฤตา มหาหิง
ภาพ นันทวรรณ ชาญวิชา

In this article