เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับคุณธนพล ไลละวิทย์มงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด ท่ามกลางคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ การศึกษาและการวิจัย การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ หลักการ และแนวปฎิบัติดังนี้ 1.เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรของบริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ในด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการระบบโลจิสติกส์ 4. เพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศในประชาคมอาเซียน
คุณธนพล ไลละวิทย์มงคล กล่าวว่า บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการฝึกงาน ฝึกอบรม จัดทำและพัฒนาโจทย์วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนการศึกษาดูงานภาคสนามสำหรับบุคลากร และนักศึกษาที่สนใจในอุตสาหกรรมและหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนสนับสนุนนักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมและหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกทั้งสนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้ให้เป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือการสนับสนุนด้านงานวิจัยอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรดำเนินการร่วมกัน

In this article