เมื่อวันที่  7 กันยายน 2561  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์   ร่วมน้อมใจมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมี  ผศ.ดร.รัตมณี  นันทสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายธุรการ กายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดงาน  ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิต จากนั้น คณบดี ได้มอบมาลัยกรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  และคุณสุกิจ  ศิรินรกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวมุทิตาคาราวะ  จบแล้ว  ชมการรำบายศรีสู่ขวัญ การรำอวยพร และนำเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ  โดย คณบดีจุดเทียนชัยพานบายศรี ท่านพราหมณ์ เหรียญ ทิพย์มณฑา ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ  จากนั้น รศ.ชินะวัฒน์  มุกตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้แทนผู้เกษียณ  กล่าวแสดงความรู้สึก ขอบพระคุณคณะที่จัดงานอย่างสมเกียรติ อบอุ่น เป็นกันเอง และสุดท้ายมีพิธีมอบของที่ระลึกแทนใจแก่กันและกัน อำลา อาลัย อย่างสุดซึ้ง ในวัยเกษียณอายุราชการ

ผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ร่วมในพิธี ประกอบด้วย  รศ.ชินะวัฒน์  มุกตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คุณวรรณภา  ไชยเสนา  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ  คุณวรรณคณี  ใหม่คามิ หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร คุณอภัย  ศรีบุญเรือง นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน  และแม่ดวงเดือน  ศรีวงษา   แม่บ้าน(คนงาน) ส่วนผู้เกษียณท่านอื่น  ติดภารกิจสำคัญด้านหน้าที่การงานในงานตำแหน่งใหม่บ้าง  ด้านภารกิจส่วนตัวบ้าง แต่ได้ฝากขอบพระคุณคณะ มา ณ โอกาสนี้

ศาสตราจารย์ อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้กล่าวชื่นชมผู้เกษียณอายุราชการว่า  “ ทุกท่าน  ได้ร่วมสร้างคน สร้างสถาบัน และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิอย่างต่อเนื่องแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตลอด  ทุกท่านเป็นแบบอย่างที่ดี  ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ  ในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอขอบพระคุณทุกท่าน และแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้ว หวังว่าท่านจะมาช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจเราด้วยความรักและผูกพันต่อกันและกัน”

สำหรับงานแสดงมุทิตาจิตปีนี้  ชาววิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อชื่นชมและขอบพระคุณท่านผู้เกษียณ   ที่ร่วมงานอย่างรักและผูกพันซึ่งกันและกันยาวนานกว่า 30 ปี  นอกจากนี้ มิตรไมตรีทางด้านการบริหาร  รศ.ดร.เพ็ญศรี   เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ได้ให้เกียรติแก่ชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกด้วย

In this article