เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการประกวด Best Practice พัฒนาคน พัฒนางาน   ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5   โดยมี ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี รศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  กล่าวรายงาน ณ โถง ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กล่าวว่า เวทีการนำเสนอผลงาน Best Practice พัฒนาคน พัฒนางาน  ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของคนทำงาน และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนากระบวนงานการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในภาควิชา/หน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ผลงานได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 2558 ทุกท่าน
        รศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต  กล่าวว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับ “คนทำงาน” เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2558 นี้ถือเป็นครั้งที่ 5  โดยมีการจัดแสดงผลงานแบ่งเป็น 3 ด้าน และมีผู้ส่งผลงานจำนวน 12 ผลงาน ดังนี้
ด้านระบบการบริหารการวิจัย จำนวน 2 ผลงาน
        1. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการพ้นสภาพเนื่องจากตกออกของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานของ นายเสรี  เจริญกุล  งานบริการการศึกษา
        2. การพัฒนาระบบงานวิศวกรรมสาร มข. ผลงานของ  นางสาวนันทวรรณ  ชาญวิชา  งานบริการวิชาการและวิจัย
ด้านระบบการบริหารการบริการวิชาการ จำนวน 5 ผลงาน
        1. เครื่องอบพริกแบบถังหมุน ผลงานของ นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ  นายวีระสุนทร เคนกา นายมานพ ลีใส
        2. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการพบปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมอีสาน  ผลงานของ นายธีระเวทย์  พระชัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        3. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรสู่ชุมชน ผลงานของ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
        4. การปรับลดขั้นตอนการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ  ผลงานของ นายวัฒนพงษ์ ทัพซ้าย งานบริการการศึกษา
        5. ระบบจัดการคลังเครื่องมือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผลงานของ นายตรรกวิทย์  คำก้อน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ด้านการผลิตบัณฑิต/การเรียนการสอน จำนวน 5 ผลงาน
        1. เครื่องทดสอบความล้า  ผลงานของ นายกองพัน  คุ้มไข่น้ำ  นายวีระสุนทร  เคนกา
        2. International Engineering Students Forum ผลงานของ หน่วยวิเทศสัมพันธ์
        3. การพัฒนาและออกแบบชิ้นงานฝึกปฏิบัติการรายวิชา 194 100 Engineering  Workshop Practice ผลงานของ  นายบวรกิตติ์  พันธ์เสถียร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        4. โครงการการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและโรงประลอง ผลงานของ นายกองพัน  คุ้มไข่น้ำ คณะทำงานตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง
        5. การนำเครื่องมือที่ใช้แล้ว (เหล็กตะไบ) จากการเรียนการสอนวิชา 194100  ผลงานของ นายสมชาย  แก้วบุญเรือง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และผลการประกวดปรากฎว่า
ด้านระบบการบริหารการวิจัย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  10,000 บาท ผลงาน การพัฒนาระบบงานวิศวกรรมสาร มข.  เจ้าของผลงาน นางสาวนันทวรรณ  ชาญวิชา  งานบริการวิชาการและวิจัย
ด้านระบบการบริหารการบริการวิชาการ
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1   เงินรางวัลละ  5,000  บาท ผลงานเครื่องอบพริกแบบถังหมุน เจ้าของผลงาน นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ  นายวีระสุนทร เคนกา  นายมานพ ลีใส
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   เงินรางวัลละ  3,000  บาท  ผลงาน  การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรสู่ชุมชน  เจ้าของผลงาน นายจักรพันธ์  ด้วงคำจันทร์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ด้านระบบการผลิตบัณฑิต/การเรียนการสอน
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1   เงินรางวัลละ  5,000  บาท ผลงาน เครื่องทดสอบความล้า เจ้าของผลงาน นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ  นายวีระสุนทร เคนกา
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   เงินรางวัลละ  3,000  บาท ผลงาน ระบบจัดการคลังเครื่องมือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เจ้าของผลงาน นายตรรกวิทย์  คำก้อน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Popular Vote  เงินรางวัลละ  3,000  บาทอีกด้วย
      นับได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญและใช้ “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน ได้ตามแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และก่อให้เกิดเป็นความรู้ที่นำมาใช้ให้มีประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปในอนาคต
เสริมสุข/ข้อมูล
จารุณี/ข่าว
ธีรฉัตรและสุนันทา/ภาพ
In this article