คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มาศึกษาดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่  17 มกราคม  2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมของคณะฯ ให้ได้รับฟัง และมี อ.ดร.ภูริพงษ์ สุทธิโสภาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การรับเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และการแนะนำการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา”  อีกทั้งทางคณะฯ ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์  อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัลแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังว่าการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในวันนี้  จะสร้างความประทับใจ และให้ความรู้ทางด้านวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งความรู้ในการรับเข้าศึกษาต่อและการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่คณะครูและนักเรียนฯ  อีกทั้งกิจกรรมดีๆ ในวันนี้ยังจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

In this article