คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรใช้สิทธิเสนอชื่อโดยการหย่อนบัตร ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คนที่ 11 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เปิดกล่องหย่อนบัตรตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ โถงชั้นล่าง ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

            ผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี  เสนอชื่อด้วยวิธีการ การหย่อนบัตร โดยเขียนชื่อ และชื่อสกุลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างครบถ้วน ไม่เกิน 2 ชื่อ  นำบัตรหย่อนลงกล่องรับบัตรด้วยตนเอง  ณ โถงชั้นล่าง ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

            ส่วนกรณี ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ไม่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อ ณ โถงชั้นล่าง ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อได้ 2 วิธี ดังนี้

           วิธีที่ 1 ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยขอนแก่นของตนเอง ส่งอีเมลไปยัง  chimuk@kku.ac.th ( ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น : รองศาสตราจารย์ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์) ซึ่งจะนับการส่งครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 6  กันยายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น  หรือ.

           วิธีที่ 2. จัดทำหนังสือมอบอำนาจ  โดยให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดำเนินการเสนอชื่อด้วยวิธีการเขียนชื่อลงในกระดาษ  ปิดผนึกซอง  แล้วมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่งไปยัง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รองศาสตราจารย์ชินะวัฒน์  มุกตพันธุ์) ในวันเวลาเสนอชื่อดังกล่าว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานหน่วยงานในกำกับ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ทั้งผู้มอบอำนาจ และรับมอบอำนาจ

           คณะวิศวกรรมศาสตร์  จะปิดกล่องรับบัตร ในเวลา 15.00 น. จากนั้น เวลา 15.01 น. คณะกรรมการดำเนินงานฯ จะนำกล่องรับบัตรมายัง ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้นับคะแนน 

           ส่วนขั้นตอนการรายงานผลการเสนอชื่อ  ประธานคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  จะจัดทำแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่งไปยัง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ภายในเวลา 20.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

           

 

In this article