เมื่อวันที่  3 กันยายน  2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร. ลัดดา  ตันวานิชกุล  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จากจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  78 คน  ในโอกาสเข้ารับฟังการแนะแนวทางการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ( Excellent Educational Program , EEP)

In this article