เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม อาจารย์ประจำแผนกวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์พันธ์ แทนเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาปริญญาโท-เอก แผนกวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบควบคุมไฟสัญญาณอัตโนมัติตามสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ (Adaptive Control System) และพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยก (Bike Box) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่3 (บ้านไผ่) ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงขอนแก่นที่3 (บ้านไผ่)

In this article