เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้กับประธานหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ประสานงานหลักสูตร เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 45 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการเขียนรายงานประกันคุณภาพหลักสูตรและแนวทางของหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร มีความเข้าใจในการเขียนรายงานและจัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์
        สำหรับช่วงบ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรระหว่างหลักสูตร ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2558
อภิญญา/ข่าว
จารุณี/รายงาน
In this article