—–เมื่อวันที่  23-24 มีนาคม 2560  ผ.ศ.ดร.ชัยยันต์ จันทรศิริ  ผศ.ดร.สมโภชน์  สุดาจันทร์  และ ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 3 เข้าร่วม “การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่  23 “  ปี 2560 ณ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  14 สถาบันส่งผลงานโครงงานทางด้านวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทั้งภาคอภิปรายปากเปล่าและภาคโปสเตอร์เพื่อประกวดโครงงานนักศึกษา ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในวงการวิชาชีพเดียวกันมีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และความคิดเห็นทางวิชาการ  อันจะส่งผลให้นักศึกษามีแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษา ค้นคว้า และผลิตผลงานคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงงานวิศวกรรมเกษตรได้อีกทางหนึ่ง  โดยมี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนับสนุน  ซึ่งผลงานของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล  4 รางวัล:

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ด้าน “การนำเสนอ” ภาคบรรยาย
—–โครงงาน เรื่อง การศึกษาการแปรสภาพยางเหนียวของน้ำมันยางนาด้วยวิธีไพโรไรซิส
—–
เจ้าของผลงาน: นาย โชคชัย ซุยอุ้ย และ นางสาวผกามาศ น้อยสุวรรณ
—–
อาจารย์ที่ปรึกษา :  ดร. คำนึง  วาทโยธา  และ ดร.กิตติพงษ์  ลาลุน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ด้าน “ภาคโปสเตอร์”
—–โครงงาน เรื่อง การศึกษาผลของความชื้นใบอ้อยและความใบมีดสับที่มีต่อการสับและการตีย่อยใบอ้อย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล
—–เจ้าของผลงาน : นายสุทธิพงษ์ ทะวิลา และ นายชาญชัย มีสนาม
—–
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมโภชน์  สุดาจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ด้าน “ความคิดสร้างสรรค์” ภาคโปสเตอร์”
—–โครงงาน เรื่อง วิธีการที่เหมาะสมในการวัดความหวานของอ้อยโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (NIRs)
—–
เจ้าของผลงาน :  นายวนัส ภูยาธร และ นายอาทิตย์ จันทะรังศรี
—–
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ด้าน “การนำไปใช้ประโยชน์” ภาคโปสเตอร์”
—–โครงงาน เรื่อง การศึกษาผลของความชื้นใบอ้อยและความใบมีดสับที่มีต่อการสับและการตีย่อยใบอ้อย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล
—–เจ้าของผลงาน : นายสุทธิพงษ์ ทะวิลา และ นายชาญชัย มีสนาม
—–
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมโภชน์  สุดาจันทร์

—–ทั้งนี้ในผลงานของนักศึกษาดังกล่าว ได้สร้างชื่อเสียง และความภูมิใจให้แก่คณะเป็นอย่างยิ่ง

 

อุ้ม ชาริดา  รายงาน

In this article