นักศึกษาวิศวโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คว้ารางวัล บทความยอดเยี่ยม จากงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ การขนส่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพมหานครฯ

นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ส่งบทความชื่อ  การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนมิตรภาพในเขตเมืองขอนแก่น  เข้าร่วมประกวดในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ การขนส่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ครั้งที่ 11 ATRANS ANNUAL CONFERENCE: YOUNG RESEARCHER’S FORUM 2018  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2561 ณโรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพมหานครฯ  ผลการประกวด งานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คว้ารางวัลบทความยอดเยี่ยม ประเภทบทความและการนำเสนอ ได้รับใบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ

คณะทำงานประกอบด้วย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. นายณัฐวัตร  ราษี    นศ. ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา (ขนส่ง)  หัวหน้าทีมงาน 2 . นายเจษฎา  คำผอง  นศ. ป.เอก สาขาวิศวกรรมโยธา (ขนส่ง) .  3.  นายชนนน ชนยุทธ   นศ. ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ขนส่ง)  และนายณัฐวุฒิ ศรีโพนเพ็ก นศ. ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ขนส่ง)   โดยมี  รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม  และ รศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

In this article