สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รำลึกถึงบุญคุณที่ทหาร ที่ได้เสียสละปกป้องประเทศชาติ ให้ประชาชนคนไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จึงขอมอบเหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น บารมี ๙ ทศวรรษเลี่ยมกรอบพร้อมสร้อย สแตนเลส จำนวน 800 ชุด แก่ทหารภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านท่านแม่ทัพภาคที่ 1 พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ณ กองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมมอบฯ ได้แก่ นายสิทธิชัย ลีเกษม วศ.18 นายกสมาคมฯ นายสุกิจ ศิรินรกุล วศ.13 ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ นายวราฐิศวร์ ลิวเรืองกุล วศ.21 อุปนายก นายอนุรัญช์ ศรีวชิรวัฒน์ วศ.18 เหรัญญิก นายยศสิริ ถิรมงคลชัย วศ.25 ปฏิคม นางสาวอรสา วิมลเฉลา วศ.9 ตัวแทนศิษย์เก่าฯ

In this article