ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “วิศวกรรมการขนส่ง (Transportation Engineering)”  ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรมกลุ่มที่ 3 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้จัดการโครงการ และสืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา/การจราจรและขนส่ง/การบริหารงานก่อสร้าง/ด้านวัสดุวิศวกรรมโยธา เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการบริการขนส่ง เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจของภูมิภาค ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “วิศวกรรมการขนส่ง (Transportation Engineering)” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักวิชาการด้านวิศวกรรมการขนส่งให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักทางด้านวิศวกรรมจราจรเบื้องต้น การออกแบบทางเรขาคณิตเบื้องต้น การจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การวางแผนการขนส่ง และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการขนส่งทั้ง  3 ท่าน ได้แก่ผศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.ธเนศ  เสถียรนาม  และ  ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมฯครั้งนี้
     การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558  ให้แก่ วิศวกรโยธาและนายช่างโยธา ในหน่วยงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเลย) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 122 คน
In this article