สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม