1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2828/2556) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา
2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. (ฉบับที่ 14/2557) เรื่อง ปฏิทินดำเนินงานวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556
3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. (ฉบับที่ 6/2557) เรื่อง ปฏิทินดำเนินงานวิชาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระบบ calendar google)
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ผ่านเว็บไซต์
7 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. (ฉบับที่   ) เรื่อง รายชื่อ
8 เอกสารประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1) หัวข้อ “การเขียนรายงานเชิงเทคนิค” บรรยายโดย อาจารย์กิตติเวช  ขันติยวิชัย
2) หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ” บรรยายโดย อาจารย์ธีรวัฒน์  เหล่านภากุล
3) ตัวอย่าง “การเขียนรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9 เอกสารที่ต้องดำเนินการระหว่างการฝึกสหกิจ
1) หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
2) แบบรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก
4) แบบแจ้งโครงร่าง
5) แบบแจ้งตำแหน่งและลักษณะงาน