เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ และผศ.ดร.ศิรวดี อรัญนารถ พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่เอเซีย จำกัด ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี และส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมรายวิชา EN414510 การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ (TOOLS AND DIE DESIGN)
ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  เผยว่า การทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นถึงการนำทฤษฎีที่เรียนจากสถานศึกษามาประยุกต์ใช้จริงกับงานด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ โดยนักศึกษาจะได้เข้าใจถึงการออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์ การออกแบบจิ๊กส์และฟิกเกอร์ การผลิตชิ้นส่วนด้วยการตัดเฉือน วัสดุทำแม่พิมพ์และผิวสำเร็จ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นถึงการนำทฤษฎีที่เรียนจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาและเปิดโลกทัศน์ด้านกระบวนการออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนภายในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียว การศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้โดยตรงจากคุณสิริกร ปทุมทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณสุรพงษ์ สายพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดซื้อ ได้นำชมโรงงานและอธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิต ทำให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนต่อไป

In this article